phone 384 420 434
search

Zapojení do projektů

Naše škola se zapojila do několika celostátních, evropských  projektů.

Šablony ZŠ Dačice III.

Pomáháme školám k úspěchu

Pomáháme školám k úspěchu je dlouhodobý vzdělávací projekt pro veřejné základní školy v České republice, který je výhradně financován Nadací The Kellner Family Foundation.

Naší vizí je škola, kde:

- se každý žák učí naplno a s radostí a své učení si řídí;

- každý žák s potěšením i kriticky užívá texty různého druhu;

- panuje kultura příznivá pro učení každého, dětí i dospělých.

Věříme, že dobré výsledky v učení mají žáci toho učitele, který soustavně vyhodnocuje dopad své výuky na učení dětí a sám se z toho učí, jak lépe vyučovat.  Zaměřujeme se na společné profesní učení učitelů, které je propojeno s učením žáků. Podporu dostávají také lídři škol při vytváření kultury příznivé pro učení dětí i dospělých a budujeme učící se komunitu spojenou s naší vizí a praxí.

Obsahově se zaměřujeme na čtenářství, pisatelství, kritickou gramotnost a na sebeřízení při učení. 

 

Škola spolupracující s Mensou

Naše základní škola získala status Škola spolupracující s Mensou. Tento titul uděluje Mensa ČR základním a středním školám, které se věnují práci s nadanými dětmi. V rámci spolupráce vznikl Klub zábavné logiky a deskových her, žáci naší školy se každoročně zúčastňují Logické olympiády a jedenkrát za dva roky u nás probíhá pro zájemce testování IQ Mensou ČR.

Kompletní informace o Mense, jejích akcích, testování a inteligenci naleznete na www.mensa.cz

 

Šablony ZŠ Dačice II.

Škola na základě vnitřní analýzy pro svůj další  rozvoj  v roce 2019 a 2021 zvolila tyto šablony:

1. Personální podpora

Školní asistent  - personální podpora ZŠ, ŠD

Školní speciální pedagog  - personální podpora ZŠ

2. Osobnostně sociální a profesní rozvoj pedagogů ZŠ

Vzdělávání pedagogických pracovníků ZŠ, SD – DVPP v rozsahu 8 hodin varianty: d) osobnostně sociální rozvoj, f) kariérové vzdělávání, g) polytechnické vzdělávání

3. Extrakurikulární rozvojové aktivity ZŠ

Klub zábavné logiky a deskových her pro žáky ZŠ, ŠD

Doučování žáků ZŠ ohrožených školním neúspěchem

 

Škola odpovědného spotřebitele 2019

V rámci rozvoje finanční gramotnosti jsme se zapojili do projektu Škola odpovědného spotřebitele 2019.

Vzdělávání v tomto případě zaměřímena žáky i zaměstnance školy. V naší škole tedy do konce kalendářního roku 2020 proběhnou tyto akce: seminář k osobní finanční gramotnosti pro zaměstnance naší školy, dva projektové dny pro 2 třídy žáků 2. stupně – zvolili jsme pro žáky osmého ročníku téma Nákup mimo kamenné obchody, seminář pro pedagogy z 1. a 2. stupně -  zaměřený na metodiku výuky finanční gramotnosti.

 

IKAP  - Podpora polytechnického vzdělávání

Spolupracující škola při realizaci klíčové aktivity SŠTO Dačice

Klíčová aktivita Podpora polytechnického vzdělávání je založena na intenzivní spolupráci mezi partnerskými středními školami a spolupracujícími základními školami Jihočeského kraje. Cílem této aktivity je zvýšení zájmu o polytechnické vzdělávání u žáků základních škol a prohloubení odborných kompetencí u pedagogů.

V rámci projektu se účastníme těchto aktivit:

Projektové dny – vzájemná spolupráce žáků SŠTO Dačice a spolupracujících základních škol při průběhu odborného vzdělávání v nově vybudovaném Centru praktického vzdělávání z projektu IROP a odborných učebnách SŠTO Dačice.

Kroužky – kroužek pro vybrané žáky spolupracujících základních škol zaměřený na programování, kreslení v grafických programech a práci s měřící technickou, kroužek CNC a 3D modelování pro žáky SŠTO Dačice.

Pobytové workshopy zaměřené na polytechniku – třídenní pobytový workshop pro vybrané žáky SŠTO Dačice a spolupracujících základních škol.

Implementace KAP Jihočeského kraje I.

IKAP  -  Pedagog 21. století 

 

Centrum pedagogické podpory  - Tandemová výuka

Využili jsme podanou pomocnou ruku pedagogům přímo do naší školy. V projektu  jsou zapojeni speciální pedagogové  z praktických a speciálních škol jižních Čech a mají s prací s dětmi se specifickými poruchami učení dlouholetou zkušenost. Při osobní návštěvě mají naši učitelé možnost se speciálním pedagogem podrobněji prohovořit rozmanitou problematiku týkající se inkluzivního vzdělávání v prostředí běžných škol. V rámci společné práce probírají metody a formy výuky žáků se specifickými poruchami učení. Konzultují také vhodný výběr a možnosti použití didaktických pomůcek, systémy hodnocení, možnosti lepšího zapojení žáků se specifickými poruchami učení do třídního a školního kolektivu aj. Hledáme další cesty ke kvalitnějšímu vzdělávání všech žáků naší školy.

 

Město Dačice čte

Podzimní projekt "Město Dačice čte" - literární a filmový festival Knihovny Matěje Mikšíčka má za úkol zpopularizovat čtení a představit a připomenout vybraná díla spisovatelů Květa Legátové a Ondřeje Sekory.

 

Recyklohraní

obraázek - recyklohraní

Recyklohraní je školní recyklační program pod záštitou MŠMT České republiky, jehož cílem je prohloubit znalosti žáků v oblasti třídění a recyklace odpadů a umožnit jim osobní zkušenost se zpětným odběrem baterií a použitých drobných elektrozařízení

 

Ovoce a zelenina do škol

obrázek - ovoce do škol

Jsme zapojeni do programu Ovoce a zelenina do škol. Základním cílem celého projektu „Ovoce a zelenina do škol“ je přispět k trvalému zvýšení spotřeby ovoce a zeleniny, vytvořit správné stravovací návyky ve výživě dětí a tím zároveň bojovat proti dětské obezitě

 

Rodiče vítáni

obrázek - rodiče vítáni

Naše škola získala značku škol otevřených rodičům.

 

Školní mléko

obrázek - mléko do škol

Vznik programu Školní mléko na základních školách v České republice iniciovala společnost Tetra Pack v roce 1996. V následujících letech se do programu zapojily tisíce škol a potvrdily tak, že jim zdraví jejich žáků není lhostejné.

Největším distributorem Školního mléka se stala společnost Laktea. Program dotovaného Školního mléka je rozšířen v řadě evropských zemí i ve světě. Je programem, který má podporu Evropské unie i státu a děti mohou dostávat mléko a mléčné výrobky každý den. Z řady průzkumů totiž vyplývá, že ve výživě našich dětí je doslova katastrofální nedostatek vápníku, což působí v pozdějším věku velmi vážné zdravotní komplikace.

Záštitu nad Školním programem převzalo Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy i Ministerstvo zemědělství.

Vaše děti mají nárok na dotované Školní mléko 1x týdně ve všech základních školách od 1. až do 9. třídy díky dotaci zdarma.

 

Děti do bruslí

obrázek - děti do bruslí

Kurzy bruslení pro žáky 1. a 2. tříd.

 

EU peníze školám - digitální učební materiály

Seznam dostupných DUM

O zaslání vybraných materiálů prosím zažádejte emailem na adrese skola@zsdacice.eu

 

 

Další stránky v nabídce škola