phone 384 420 434
search

Zapojení do projektů

Naše škola se zapojila do několika celostátních, evropských projektů.

 

OP JAK ŠABLONY ZŠ Dačice JAK1

Na základě vnitřních potřeb tuto výzvu čerpáme od 1. 7. 2023 do 30. 6. 2025 na inovativní výuku, na školního asistenta, školního speciálního pedagoga a vzdělávání. 

Šablony ZŠ Dačice III.

Škola na základě vnitřní analýzy zvolila pro roky 2021 až 2023 tyto šablony:

Školní speciální pedagog – personální podpora ZŠ

Klub pro žáky ZŠ a) čtenářský klub b) klub zábavné logiky a deskových her; c) klub komunikace v cizím jazyce; d) badatelský klub

Doučování žáků ZŠ ohrožených školním neúspěchem

Projektový den ve výuce

 

Pomáháme školám k úspěchu

Pomáháme školám k úspěchu je dlouhodobý vzdělávací projekt pro veřejné základní školy v České republice, který je výhradně financován Nadací The Kellner Family Foundation.

Naší vizí je škola, kde:

- se každý žák učí naplno a s radostí a své učení si řídí;

- každý žák s potěšením i kriticky užívá texty různého druhu;

- panuje kultura příznivá pro učení každého, dětí i dospělých.

Věříme, že dobré výsledky v učení mají žáci toho učitele, který soustavně vyhodnocuje dopad své výuky na učení dětí a sám se z toho učí, jak lépe vyučovat.  Zaměřujeme se na společné profesní učení učitelů, které je propojeno s učením žáků. Podporu dostávají také lídři škol při vytváření kultury příznivé pro učení dětí i dospělých a budujeme učící se komunitu spojenou s naší vizí a praxí.

Obsahově se zaměřujeme na čtenářství, pisatelství, kritickou gramotnost a na sebeřízení při učení. 

 

Zahrada Sovy Amosky

     

Tento projekt je spolufinancován Státním fondem životního prostředí ČR na základě rozhodnutí ministra životního prostředí.

Cílem projektu je vybudování přírodní zahrady v areálu ZŠ Komenského, Dačice se zaměřením na předcházení a adaptaci na klimatickou změnu. V rámci realizace projektu dojde k úpravě zahrady na ploše 4 482 m2.

Realizace projektu: srpen 2023 – březen 2024

 

Národní plán obnovy

Doučování žáků škol

Realizace investice 3.2.3 Národního plánu obnovy

Investice reaguje na potřebu podpory vzdělávání žáků ohrožených školním neúspěchem v reakci na nemožnost realizace prezenční výuky ve školách během pandemie covid-19.

Finanční prostředky jsou rozděleny na 2 účely:
• na digitální učební pomůcky pro rozvoj informatického myšlení a digitálních kompetencí,
• na prevenci digitální propasti.
 

Škola spolupracující s Mensou

Naše základní škola získala status Škola spolupracující s Mensou. Tento titul uděluje Mensa Česko základním a středním školám, které se věnují práci s nadanými dětmi. V rámci spolupráce vznikl Klub zábavné logiky a deskových her, žáci naší školy se každoročně zúčastňují Logické olympiády a jedenkrát za dva roky u nás probíhá pro zájemce testování IQ Mensou Česko.

Kompletní informace o Mense, jejích akcích, testování a inteligenci naleznete na www.mensa.cz

 

Šablony ZŠ Dačice II.

Škola na základě vnitřní analýzy pro svůj další  rozvoj  v roce 2019 a 2021 zvolila tyto šablony:

1. Personální podpora

Školní asistent  - personální podpora ZŠ, ŠD

Školní speciální pedagog  - personální podpora ZŠ

2. Osobnostně sociální a profesní rozvoj pedagogů ZŠ

Vzdělávání pedagogických pracovníků ZŠ, SD – DVPP v rozsahu 8 hodin varianty: d) osobnostně sociální rozvoj, f) kariérové vzdělávání, g) polytechnické vzdělávání

3. Extrakurikulární rozvojové aktivity ZŠ

Klub zábavné logiky a deskových her pro žáky ZŠ, ŠD

Doučování žáků ZŠ ohrožených školním neúspěchem

 

Škola odpovědného spotřebitele 2019

V rámci rozvoje finanční gramotnosti jsme se zapojili do projektu Škola odpovědného spotřebitele 2019.

Vzdělávání v tomto případě zaměřímena žáky i zaměstnance školy. V naší škole tedy do konce kalendářního roku 2020 proběhnou tyto akce: seminář k osobní finanční gramotnosti pro zaměstnance naší školy, dva projektové dny pro 2 třídy žáků 2. stupně – zvolili jsme pro žáky osmého ročníku téma Nákup mimo kamenné obchody, seminář pro pedagogy z 1. a 2. stupně -  zaměřený na metodiku výuky finanční gramotnosti.

 

IKAP  - Podpora polytechnického vzdělávání

Spolupracující škola při realizaci klíčové aktivity SŠTO Dačice

Klíčová aktivita Podpora polytechnického vzdělávání je založena na intenzivní spolupráci mezi partnerskými středními školami a spolupracujícími základními školami Jihočeského kraje. Cílem této aktivity je zvýšení zájmu o polytechnické vzdělávání u žáků základních škol a prohloubení odborných kompetencí u pedagogů.

V rámci projektu se účastníme těchto aktivit:

Projektové dny – vzájemná spolupráce žáků SŠTO Dačice a spolupracujících základních škol při průběhu odborného vzdělávání v nově vybudovaném Centru praktického vzdělávání z projektu IROP a odborných učebnách SŠTO Dačice.

Kroužky – kroužek pro vybrané žáky spolupracujících základních škol zaměřený na programování, kreslení v grafických programech a práci s měřící technickou, kroužek CNC a 3D modelování pro žáky SŠTO Dačice.

Pobytové workshopy zaměřené na polytechniku – třídenní pobytový workshop pro vybrané žáky SŠTO Dačice a spolupracujících základních škol.

Implementace KAP Jihočeského kraje I.

IKAP  -  Pedagog 21. století 

 

Centrum pedagogické podpory  - Tandemová výuka

Využili jsme podanou pomocnou ruku pedagogům přímo do naší školy. V projektu  jsou zapojeni speciální pedagogové  z praktických a speciálních škol jižních Čech a mají s prací s dětmi se specifickými poruchami učení dlouholetou zkušenost. Při osobní návštěvě mají naši učitelé možnost se speciálním pedagogem podrobněji prohovořit rozmanitou problematiku týkající se inkluzivního vzdělávání v prostředí běžných škol. V rámci společné práce probírají metody a formy výuky žáků se specifickými poruchami učení. Konzultují také vhodný výběr a možnosti použití didaktických pomůcek, systémy hodnocení, možnosti lepšího zapojení žáků se specifickými poruchami učení do třídního a školního kolektivu aj. Hledáme další cesty ke kvalitnějšímu vzdělávání všech žáků naší školy.

 

Město Dačice čte

Podzimní projekt "Město Dačice čte" - literární a filmový festival Knihovny Matěje Mikšíčka má za úkol zpopularizovat čtení a představit a připomenout vybraná díla spisovatelů Květa Legátové a Ondřeje Sekory.

 

Recyklohraní

obraázek - recyklohraní

Recyklohraní je školní recyklační program pod záštitou MŠMT České republiky, jehož cílem je prohloubit znalosti žáků v oblasti třídění a recyklace odpadů a umožnit jim osobní zkušenost se zpětným odběrem baterií a použitých drobných elektrozařízení

 

Ovoce a zelenina do škol

obrázek - ovoce do škol

Jsme zapojeni do programu Ovoce a zelenina do škol. Základním cílem celého projektu „Ovoce a zelenina do škol“ je přispět k trvalému zvýšení spotřeby ovoce a zeleniny, vytvořit správné stravovací návyky ve výživě dětí a tím zároveň bojovat proti dětské obezitě

 

Rodiče vítáni

obrázek - rodiče vítáni

Naše škola získala značku škol otevřených rodičům.

 

Školní mléko

obrázek - mléko do škol

Vznik programu Školní mléko na základních školách v České republice iniciovala společnost Tetra Pack v roce 1996. V následujících letech se do programu zapojily tisíce škol a potvrdily tak, že jim zdraví jejich žáků není lhostejné.

Největším distributorem Školního mléka se stala společnost Laktea. Program dotovaného Školního mléka je rozšířen v řadě evropských zemí i ve světě. Je programem, který má podporu Evropské unie i státu a děti mohou dostávat mléko a mléčné výrobky každý den. Z řady průzkumů totiž vyplývá, že ve výživě našich dětí je doslova katastrofální nedostatek vápníku, což působí v pozdějším věku velmi vážné zdravotní komplikace.

Záštitu nad Školním programem převzalo Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy i Ministerstvo zemědělství.

Vaše děti mají nárok na dotované Školní mléko 1x týdně ve všech základních školách od 1. až do 9. třídy díky dotaci zdarma.

 

Děti do bruslí

obrázek - děti do bruslí

Kurzy bruslení pro žáky 1. a 2. tříd.

 

EU peníze školám - digitální učební materiály

Seznam dostupných DUM

O zaslání vybraných materiálů prosím zažádejte emailem na adrese skola@zsdacice.eu

 

 

Další stránky v nabídce škola