phone 384 420 434
search

Eduroam

EDUROAM - informace

Naše škola je připojena k eduroamu

Federace eduroam je mezinárodní projekt zabývající se podporou mobility a roamingu v sítích národního výzkumu a vzdělávání (NREN). V České republice je tento projekt zastřešován sdružením CESNET. Naše škola se do projektu zapojila v roce 2021. Byl tak učiněn další krok ke zvýšení kvality zajištění studia a prestiže instituce.

Jeden účet. Kdekoliv.

Registrovaný účastník může používat tuto bezdrátovou síť (kdekoliv je dostupná) pomocí jednoho uživatelského účtu. Správu účtu provádí domovská (zřizující) organizace.

Použití roamingu je jednoduché, řádně nastavené zařízení účastníka se připojuje automaticky, jakmile je síť eduroam k dispozici. Podobně jako funguje připojení k zahraničním sítím mobilních operátorů v rámci roamingu. Odtud také akronym: education roaming.

Služba je pro všechny účastníky zdarma.

Aktivace eduroam účtu

V eduroamu se používá uživatelské jméno sestávající ze dvou částí – samotného uživatelského jména a realmu. Za uživatelské jméno, na něž jste zvyklí z ostatních systémů školy, budete v rámci roamingu přidávat znak @ a komda.cz. Než budete moci roaming využívat, budete si také muset nastavit eduroam heslo.

Nastavení uživatelských zařízení pro připojení k eduroamu

Pro bezpečné připojení k eduroamu nestačí jen zadat jméno a heslo. Musíte si nastavit i kontrolu certifikátů, nejsnazší je to učinit pomocí eduroam CAT, viz dokumentace na eduroam.cz.

Pro ruční nastavení budete potřebovat následující informace:

 • název sítě (SSID): eduroam
 • protokol připojení: 802.1x
 • zabezpečení a šifrování: WPA2/AES
 • ověřování: PEAP (alternativně TTLS)
 • vnitřní autentizační protokol: MS-CHAPv2
 • jméno RADIUS serveru: eduroam.komda.cz
 • certifikační autorita: CESNET CA Root
 • IP adresa je přidělována automaticky prostřednictvím protokolu DHCP

Pokryté prostory

Eduroam je vysílán po celé škole. Přístup do školy je umožněn v časech 7:00-15:30 od IX do VI.

Filtrování provozu

Provoz žáků školy je filtrován v souladu se zákony ČR.

Do provozu návštěvníků není nijak zasahováno s výjimkou filtrování odchozího SMTP provozu (TCP/25), pro odesílání pošty používejte služby SMTPS (TCP/465) anebo Submision (TCP/587).

Podpora

Uživatelé naší školy se mohou obracet na email petra.prochazkova@zsdacice.eu anebo telefon +420 384 420 434.

Návštěvníci s eduroam účtem by měli podporu hledat primárně své domovské instituce, tedy té, která jim poskytla účet.


Our school is connected to eduroam

Federation eduroam is an international project to promote mobility and roaming in national research and education (NREN) networks. In the Czech Republic, this project is under the umbrella of CESNET. Our school joined the project in 2021. This was another step towards improving the quality of the institution's study and prestige.

One account. Anywhere.

A registered subscriber can use this wireless network (wherever available) with a single user account. The account is managed by the home (founding) organization.

Using roaming is simple, a properly configured subscriber device connects automatically as soon as the eduroam network is available. Similarly to roaming connections to mobile networks abroad. Hence the acronym: education roaming.

The service is free for all participants.

Activation of eduroam account

Eduroam uses a username consisting of two parts - the username itself and the realm. For the username, you are accustomed to from other school systems, you will add the @ sign and the realm komda.cz when roaming. You will also need to set your eduroam password before you can use roaming.

Set up user devices to connect to eduroam

For a secure connection to eduroam, it is not enough just to enter a username and password.. You must also set up a certificate check, the easiest way to do this is eduroam CAT, see documentation on eduroam.cz.

For manual setup, you'll need the following information:

 • network name (SSID): eduroam
 • connection protocol: 802.1x
 • security and encryption: WPA2/AES
 • verification: PEAP (alternatively TTLS)
 • internal authentication protocol: MS-CHAPv2
 • the name of the RADIUS server: eduroam.komda.cz
 • certification authority: CESNET CA Root
 • The IP address is assigned automatically via DHCP

Covered spaces

Eduroam is aired throughout the school buildings

Access to the school premises is possible from 7:00 am to 3:30 pm from September to June.

Filtering traffic

The operation of school pupils is filtered in accordance with the laws of the Czech Republic.

Visitors are not affected in any way except for outgoing SMTP traffic filtering (TCP / 25), use SMTPS (TCP / 465) or Submision (TCP / 587) services to send mail.

Support

Users of our school can contact e-mail petra.prochazkova@zsdacice.eu or phone +420 384 420 434.

Visitors with an eduroam account should seek support primarily from their home institution, the one that provided the account.

Další stránky v nabídce e-škola