phone 384 420 434
search

OS při ZŠ Dačice

Spolupráci  rodiny a školy dlouhodobě prezentuje sdružení rodičů od prosince 2016 - Občanský spolek při ZŠ Dačice, Komenského.

Účelem spolku je sjednocování výchovného působení rodiny, školy a dalších výchovných institucí na účinnou dobrovolnou pomoc škole při plnění jejího poslání, finanční podpora rozvoje ZŠ Dačice, Komenského 7, okr. J. Hradec.

Členská schůze

  1. Nejvyšším orgánem spolku je členská schůze svolávaná statutárním orgánem dvakrát za rok nebo jinak podle potřeby.

  2. Působnost členské schůze plní rovněž shromáždění delegátů.

  3. Členská schůze je usnášeníschopná, je-li účastna alespoň nadpoloviční většina členů. Usnesení jsou přijata většinou hlasů přítomných v době usnášení. Každý člen má jeden hlas.

  4. Shromáždění delegátů je usnášeníschopné, je-li účastna alespoň nadpoloviční většina delegátů. Usnášení jsou přijata většinou hlasů delegátů přítomných v době usnášení. Každý delegát má jeden hlas.

 

Spolek bude dosahovat svého účelů vyvíjením činnosti v těchto oblastech:

  • Koordinace vztahů mezi vedením školy a zákonnými zástupci v oblasti výchovy dětí ve škole a rodině.

  • Napomáhání užšímu kontaktu mezi zákonnými zástupci a pedagogickými pracovníky ve všech směrech působení školy.

  • Vytváření finančního zdroje.

  • Poskytovat z vytvořeného finančního zdroje materiální pomoc v oblastech, kde nepostačují zdroje z rozpočtu školy (výchovné a zájmové akce, odměny dětem, zlepšení materiálního vybavení školy).

 

 

Další stránky v nabídce škola