phone 384 420 434
search

školní poradenské pracoviště

Školní poradenské pracoviště (dále jen ŠPP) je ve škole zřízeno k zajištění a realizaci výchovně vzdělávací koncepce školy.

Hlavními tématy, kterým se školní poradenské pracoviště (ŠPP) věnuje, jsou: péče o žáky se speciálními vzdělávacími potřebami, poskytování poradenských služeb pro žáky, jejich rodiče a pedagogy, prevence školní neúspěšnosti a sociálně-patologických jevů, osvětová činnost, kariérové poradenství a řešení výchovných problémů.

Činnost ŠPP je zakotvena ve vyhlášce č. 72/2005 Sb., o poskytování poradenských služeb ve školách a školských poradenských zařízeních, ve znění pozdějších předpisů. V základní variantě zabezpečuje činnost ŠPP výchovný poradce, speciální pedagožky a školní metodik prevence, s nimiž úzce spolupracují třídní učitelé.


Tým školního poradenského pracoviště

Vedoucí a koordinátorka ŠPP, kariérní poradkyně – Ing. Eva Macků, ředitelka školy, tel.: 384 420 434, eva.macku@zsdacice.eu

 

Speciální pedagožka a výchovná poradkyně – Mgr. Michaela Dohnalová

tel.:  384 420 434, michaela.dohnalova@zsdacice.eu

 

Speciální pedagožka – Mgr. Olga Bochová, olga.bochova@zsdacice.eu 

 

Metodička prevence – Mgr. Liběna Palasová, libena.palasova@zsdacice.eu

 

Konzultační hodiny dle potřeby a po telefonické domluvě, e-mailem, Teams, Škola OnLine.


 

Školní poradenské pracoviště na naší škole plní následující cíle:

 

 • Pracuje se všemi subjekty školy a vytváří tak širokou základnu primární prevence školní neúspěšnosti, podpory pro žáky ze sociálně znevýhodněného prostředí a žáky z jiného kulturního prostředí a podpory pro všechny žáky, u kterých byly definovány překážky ve vzdělávání. Podílí se na primární prevenci sociálně patologických jevů.
   
 • Stanovuje zodpovědnost za zpracovávání podpůrných opatření pro žáky, kteří tuto úpravu pro své vzdělávání nezbytně potřebují. Definuje pravidla pro vytváření Plánu pedagogické podpory pro žáky s potřebou úprav v jejich vzdělávání. Podpůrnými opatřeními se myslí úpravy v organizaci práce se žákem, v metodách výuky, ve způsobech hodnocení žáka apod.
   
 • Zajišťuje kariérové poradenství integrující vzdělávací, informační a poradenskou podporu pro volbu povolání a pozdější profesní uplatnění.
   
 • Spolupracuje s externími odborníky pro maximální zkvalitnění vzdělávacího procesu žáků se specifickými vzdělávacími potřebami a žáků nadaných a integruje doporučení těchto pracovišť do jednotné formy práce s dítětem.
   
 • Zodpovídá za postupy práce a personální zodpovědnost při řešení možných krizových situací ve školním prostředí.
   
 • Poskytuje konzultace pracovníkům školy, rodičům i žákům. V případě potřeby předává kontakty na další odborníky, kteří mohou danou situaci pomoci vyřešit. Napomáhá zlepšit komunikaci školy a rodičů.
   
 • Vede příslušnou dokumentaci a pracuje s citlivými daty dle zákona 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů.

 

 

 

Další stránky v nabídce škola