phone 384 420 434
search

školní poradenské pracoviště

Hlavními tématy, kterým se školní poradenské pracoviště (ŠPP) věnuje, jsou: péče o žáky se speciálními vzdělávacími potřebami, poskytování poradenských služeb pro žáky, jejich rodiče a pedagogy, prevence školní neúspěšnosti a sociálně-patologických jevů, osvětová činnost, kariérové poradenství a řešení výchovných problémů.

Činnost ŠPP je zakotvena ve vyhlášce č. 72/2005 Sb., o poskytování poradenských služeb ve školách a školských poradenských zařízeních, ve znění pozdějších předpisů.

Školní poradenské pracoviště

V naší škole zajišťuje činnost ŠPP výchovný poradce, speciální pedagožka a školní metodik prevence, s nimiž úzce spolupracují třídní učitelky, vychovatelky a asistentky pedagoga.

Činnost výchovného poradce

Výchovný poradce pomáhá s řešením výchovných a vzdělávacích problémů dětí.

Poskytuje odbornou pomoc v profesní orientaci žáků po absolvování ZŠ. Výchovný poradce je spojovacím článkem mezi rodiči a řadou institucí, které se zabývají specializovanou péčí o mládež (např. pedagogicko psychologická poradna, speciální pedagogické centrum, IPS ÚP, sociální kurátoři, policie, lékaři).

Výchovný poradce úzce spolupracuje s vedením školy,  speciální pedagožkou, třídními učiteli a preventistou rizikového chování.

Ing. Eva Macků – kariérové poradenství, koordinátor inkluze - e-mail: eva.macku@zsdacice.eu

Ředitelna školy ZŠ Komenského – hlavní budova, přízemí vlevo

Úřední den: kdykoli po dohodě

Kontaktní telefon: 384 420 434
 

Mgr. Olga Bochová – SVP, inkluze - e-mail:   olga.bochova@zsdacie,eu

Kabinet ZŠ Komenského – hlavní budova, první patro vpravo

Úřední den: kdykoli po dohodě

Kontaktní telefon: 384 420 434 

1. Poradenské činnosti

A) Kariérové poradenství a poradenská pomoc při rozhodování o další vzdělávací a profesní cestě žáků, tj. zejména:

Koordinace mezi hlavními oblastmi kariérového poradenství – kariérovým vzděláváním a diagnosticko-poradenskými činnosti zaměřenými k volbě vzdělávací cesty žáka.
Základní skupinová šetření k volbě povolání, administraci, zpracování a interpretaci zájmových dotazníků v rámci vlastní odborné kompetence a analýzy preferencí v oblasti volby povolání žáků.
Individuální šetření k volbě povolání a individuální poradenství v této oblasti (ve spolupráci s třídním učitelem).
Poradenství zákonným zástupcům s ohledem na očekávání a předpoklady žáků (ve spolupráci s třídním učitelem).
Spolupráce se školskými poradenskými zařízeními (pedagogicko-psychologická poradna, speciálně pedagogické centrum) a středisky výchovné péče při zajišťování poradenských služeb přesahujících kompetence školy.
Zajišťování skupinových návštěv žáků školy v informačních poradenských střediscích, úřadů práce a poskytování informací žákům a zákonným zástupcům o možnosti individuálního využití informačních služeb těchto středisek.

B) Vyhledávání a orientační šetření žáků, jejichž vývoj a vzdělávání vyžadují zvláštní pozornost a příprava návrhů na další péči o tyto žáky.

C) Zajišťování nebo zprostředkování diagnostiky speciálních vzdělávacích potřeb (vstupní a průběžné) a intervenčních činností pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami.

D) Příprava podmínek pro integraci žáků se zdravotním postižením ve škole, koordinace poskytování poradenských služeb těmto žákům školou a školskými poradenskými zařízeními a koordinace vzdělávacích opatření u těchto žáků.

E) Poskytování služeb kariérového poradenství žákům/cizincům se zřetelem k jejich speciálním vzdělávacím potřebám.

2.  Metodické a informační činnosti

Zprostředkování  nových metod pedagogické diagnostiky a intervence.
Metodická pomoc pedagogickým pracovníkům školy v otázkách kariérového rozhodování žáků, integrace, individuálních vzdělávacích plánů, práce s nadanými žáky apod.
Předávání odborných informací z oblasti kariérového poradenství a péče o žáky se speciálními vzdělávacími potřebami pedagogickým pracovníkům školy.
Poskytování informací o činnosti školy, školských a dalších poradenských zařízeních v regionu, o jejich zaměření, kompetencích a o možnostech využívání jejich služeb žákům a jejich zákonným zástupcům.
Shromažďování odborných zpráv a informací o žácích v poradenské péči dalších poradenských zařízení a jejich zajištění v souladu s předpisy o ochraně osobních údajů.
Vedení písemných záznamů o rozsahu a obsahu činnosti výchovného poradce, navržená a realizovaná opatření. (MŠMT: Věstník 2005, MŠMT: Vyhláška č. 72/2005 Sb.)

Prevence rizikového chování na škole

Školní metodik prevence: Mgr. Liběna Palasová e-mail: libena.palasova@zsdacice.eu
Kabinet ZŠ Komenského – hlavní budova, první patro vpravo
Úřední den: kdykoli po dohodě

Činnost školního metodika prevence

realizace preventivního programu školy

realizace aktivit školy zaměřených na prevenci rizikového chování

spolupráce s orgány státní správy a samosprávy

zprostředkování informací o nabídkách preventivních programů a projektů

vypracování databáze spolupracovníků školy pro oblast prevence

spolupráce s třídními učiteli a výchovnými poradci v prevenci výskytu rizikového chování na škole

Školní speciální pedagog

Školní speciální pedagog: Mgr. Michaela Dohnalová e-mail: michaela.dohnalova@zsdacice.eu
Kabinet ZŠ Komenského – hlavní budova, první patro vlevo
Úřední den: kdykoli po dohodě

Činnost školního speciálního pedagoga

Školní speciální pedagog vykonává činnosti zaměřené na odbornou podporu integrovaných žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a všech ostatních žáků, kteří potřebují speciálně pedagogickou podporu a péči založenou na krátkodobých či dlouhodobých podpůrných opatřeních. ŠSP nabízí spolupráci pedagogům v mnoha oblastech, se kterými nemá běžný pedagog možnost ani kompetence cíleně a odborně pracovat.

Speciální pedagog se snaží u každého žáka o maximální rozvoj všech jeho poškozených funkcí a o dosažení co nejvyššího stupně jeho socializace. 

1.    Depistážní činnost:

 • vyhledávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a jejich zařazení do speciálně pedagogické péče
 • spolupráce při zápisu do 1. ročníku základního vzdělávání dle potřeb a možností školy a školního poradenského pracoviště

2.    Diagnostická činnost:

 • diagnostika speciálních vzdělávacích potřeb (shromažďování údajů o žákovi, včetně osobní a rodinné anamnézy, analýza získaných údajů a jejich vyhodnocení) 
 • stanovení hlavních problémů žáka a individuálního plánu podpory v rámci školy i mimo ni

3.    Intervenční činnost:

 • provádění, event. zajištění krátkodobé i dlouhodobé individuální práce se žákem (speciálně pedagogické vzdělávací činnosti, činnosti reedukační, kompenzační, stimulační)
 • provádění, event. zajištění speciálně pedagogické vzdělávací činnosti, činností reedukačních, kompenzačních či stimulačních se skupinou žáků
 • participace na vytvoření plánu pedagogické podpory nebo individuálního vzdělávacího plánu (ve spolupráci s třídním učitelem, učitelem odborného předmětu, s vedením školy, se zákonnými zástupci žáka, se žákem a ostatními partnery podpůrného týmu uvnitř a vně školy)
 • průběžné vyhodnocení účinnosti navržených opatření, dle potřeby navržení a realizace úprav
 • úpravy školního prostředí, zajištění speciálních pomůcek a didaktických materiálů
 • zabezpečení průběžné komunikace a kontaktů se zákonnými zástupci žáka
 • speciálně pedagogické poradenské intervence a služby pro žáky, zákonné zástupce, pedagogy
 • konzultace s pracovníky specializovaných poradenských a dalších pracovišť

4.    Metodická a koordinační činnost:

 • příprava a průběžná úprava podmínek pro integraci žáků se speciálními vzdělávacími potřebami ve škole – koordinace speciálně pedagogických poradenských služeb ve škole
 • spolupráce s pedagogickými pracovníky školy zajišťujícími poradenské služby a s vedením školy
 • spolupráce se školskými poradenskými zařízeními a s dalšími institucemi a odbornými pracovníky ve prospěch žáka se speciálními vzdělávacími potřebami
 • participace na vytváření vzdělávacích plánů a programů školy s cílem rozšíření služeb a zkvalitnění péče o žáky se speciálními vzdělávacími potřebami
 • metodické činnosti pro pedagogy školy – specifika výuky a možnosti žáků dle druhu a stupně zdravotního postižení, návrhy metod a forem práce se žáky – jejich zavádění do výuky, instruktáže o využívání speciálních pomůcek a didaktických materiálů
 • koordinace a metodické vedení asistentů pedagoga ve škole
 • dokumentace všech případů a její zajištění v souladu s předpisy o ochraně osobních údajů, administrativa

 

Další stránky v nabídce škola