phone 384 420 434
search

školní poradenské pracoviště

Poskytování poradenských služeb na školách je zapracováno do vyhlášky 72/2005 Sb.o poskytování poradenských služeb ve školách a školských poradenských zařízeních a následně v její novele - Vyhláška č. 116 ze dne 15.dubna 2011. Řídí se však i řadou další zákonů a vyhlášek.

Školní poradenské pracoviště

Činnost výchovného poradce

Výchovný poradce pomáhá s řešením výchovných a vzdělávacích problémů dětí.

Poskytuje odbornou pomoc v profesní orientaci žáků po absolvování ZŠ. Výchovný poradce je spojovacím článkem mezi rodiči a řadou institucí, které se zabývají specializovanou péčí o mládež (např. pedagogicko psychologická poradna, speciální pedagogické centrum, IPS ÚP, sociální kurátoři, policie, lékaři).

Výchovný poradce úzce spolupracuje s vedením školy, třídními učiteli a preventistou rizikového chování.

Kontakty na výchovné poradce

Ing. Eva Macků – kariérové poradenství, koordinátor inkluze - e-mail: eva.macku@zsdacice.eu
Mgr. Rita Náplavová – SPU, integrace, inkluze - e-mail:   rita.naplavova@zsdacice.eu

Kontaktní telefon: 384 420 434 

1. Poradenské činnosti

A) Kariérové poradenství a poradenská pomoc při rozhodování o další vzdělávací a profesní cestě žáků, tj. zejména:

Koordinace mezi hlavními oblastmi kariérového poradenství – kariérovým vzděláváním a diagnosticko-poradenskými činnosti zaměřenými k volbě vzdělávací cesty žáka.
Základní skupinová šetření k volbě povolání, administraci, zpracování a interpretaci zájmových dotazníků v rámci vlastní odborné kompetence a analýzy preferencí v oblasti volby povolání žáků.
Individuální šetření k volbě povolání a individuální poradenství v této oblasti (ve spolupráci s třídním učitelem).
Poradenství zákonným zástupcům s ohledem na očekávání a předpoklady žáků (ve spolupráci s třídním učitelem).
Spolupráce se školskými poradenskými zařízeními (pedagogicko-psychologická poradna, speciálně pedagogické centrum) a středisky výchovné péče při zajišťování poradenských služeb přesahujících kompetence školy.
Zajišťování skupinových návštěv žáků školy v informačních poradenských střediscích, úřadů práce a poskytování informací žákům a zákonným zástupcům o možnosti individuálního využití informačních služeb těchto středisek.

B) Vyhledávání a orientační šetření žáků, jejichž vývoj a vzdělávání vyžadují zvláštní pozornost a příprava návrhů na další péči o tyto žáky.

C) Zajišťování nebo zprostředkování diagnostiky speciálních vzdělávacích potřeb (vstupní a průběžné) a intervenčních činností pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami.

D) Příprava podmínek pro integraci žáků se zdravotním postižením ve škole, koordinace poskytování poradenských služeb těmto žákům školou a školskými poradenskými zařízeními a koordinace vzdělávacích opatření u těchto žáků.

E) Poskytování služeb kariérového poradenství žákům/cizincům se zřetelem k jejich speciálním vzdělávacím potřebám.

2.  Metodické a informační činnosti

Zprostředkování  nových metod pedagogické diagnostiky a intervence.
Metodická pomoc pedagogickým pracovníkům školy v otázkách kariérového rozhodování žáků, integrace, individuálních vzdělávacích plánů, práce s nadanými žáky apod.
Předávání odborných informací z oblasti kariérového poradenství a péče o žáky se speciálními vzdělávacími potřebami pedagogickým pracovníkům školy.
Poskytování informací o činnosti školy, školských a dalších poradenských zařízeních v regionu, o jejich zaměření, kompetencích a o možnostech využívání jejich služeb žákům a jejich zákonným zástupcům.
Shromažďování odborných zpráv a informací o žácích v poradenské péči dalších poradenských zařízení a jejich zajištění v souladu s předpisy o ochraně osobních údajů.
Vedení písemných záznamů o rozsahu a obsahu činnosti výchovného poradce, navržená a realizovaná opatření. (MŠMT: Věstník 2005, MŠMT: Vyhláška č. 72/2005 Sb.)

Pedagogicko-psychologická poradna České Budějovice vznikla sloučením okresních PPP na území Jihočeského kraje jako samostatné školské zařízení s právní subjektivitou. Je tvořeno pracovišti PPP v Č. Budějovicích, Č. Krumlově, J. Hradci, Písku, Prachaticích a v Táboře. Pracoviště PPP v Dačicích má  prostory  v budově SOUZaS  - Náměstí Republiky 86.

Web PPP

Prevence rizikového chování na škole.

Kontakty

Školní metodik prevence: Mgr. Liběna Palasová e-mail: libena.palasova@zsdacice.eu
Telefon: 384 420 434
Kabinet ZŠ Komenského - hlavní budova, první patro vpravo
Úřední den: kdykoli po dohodě

Činnost školního metodika prevence

  • realizace preventivního programu školy

  • realizace aktivit školy zaměřených na prevenci rizikového chování

  • spolupráce s orgány státní správy a samosprávy

  • zprostředkování informací o nabídkách preventivních programů a projektů

  • vypracování databáze spolupracovníků školy pro oblast prevence

  • spolupráce s třídními učiteli a výchovnými poradci v prevenci výskytu rizikového chování na škole

Další stránky v nabídce škola